DPS

Rehabilitacja

W „Tęczowym Domu” przywiązuje się szczególną wagę do możliwie najbardziej intensywnej wieloprofilowej rehabilitacji. Potrzeby każdego dziecka w tym zakresie są inne, dlatego dla każdego mieszkańca i dla każdego uczestnika zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy zespół terapeutyczny złożony ze specjalistów z każdej dziedziny rehabilitacji opracowuje indywidualny plan wsparcia wytyczając cele długo i krótkoterminowe oraz proponowane metody pracy i osoby odpowiedzialne za ich realizację. W cotygodniowych spotkaniach zespołu uczestniczą również pracownicy socjalni, opiekunki i pracownicy pierwszego kontaktu danego mieszkańca. Co pół roku zespół dokonuje ewaluacji i korekty każdego indywidualnego planu.

Podstawowymi formami rehabilitacji w „Tęczowym Domu” są:

 • Terapia psychologiczna i pedagogiczna.
 • Terapia sensoryczna
 • Terapia mowy (logopedia i neurologopedia) z wykorzystaniem m.in. najnowszych metod i programów komputerowych do diagnozy i terapii logopedycznej.
 • Fizjoterapia. Wszelkie działania w tym zakresie są zlecane i konsultowane przez lekarza rehabilitacji, a realizowane przez 4 magistrów fizjoterapii oraz masażystę. Podstawowe formy stosowane w terapii to:
  • kinezyterapia z wykorzystaniem bogatej bazy: boiska i sali gimnastycznej, siłowni, gabinetów kinezyterapii i masażu, miękkiej sali zabaw terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem różnych metod i technik (m.in. metody Vojty i Bobathów), ćwiczeń ogólnie usprawniających, korygujących wady postawy, usprawniających manualnie. Stosowane są bierne i czynne ćwiczenia wzmacniające mięśnie i zapobiegające przykurczom.
  • hydroterapia w krytym basenie i w wannie z hydromasażem
  • masaż ręczny i z wykorzystaniem foteli masujących
  • zajęcia sportowe w sali gimnastycznej, w siłowni i na boisku
 • Hipoterapia. Lekarz rehabilitacji konsultuje zalecenia do hipoterapii. Zajęcia służą usprawnieniu motorycznemu przez przekazywanie wzorca ruchu konia, mięśniom i mózgowi dziecka, co ma szczególne zastosowanie w przypadku małych dzieci z porażeniem mózgowym dziecięcym. Dzieci odbierają bardzo pozytywnie kontakt z dużym i ciepłym zwierzęciem, jakim jest koń. Rozluźniają się i uspokajają, nawet jeśli – z różnych względów – nie mogą jeździć na koniu, a np. tylko go dotykać i głaskać.
 • Terapia zajęciowa. Uczestniczą w niej mieszkańcy, którzy zakończyli już edukację szkolną. Zależnie od możliwości indywidualnych angażowani są w różne typy aktywności (pracownia plastyczno-techniczna, wyrobu świec, kulinarna). Celem podstawowym jest maksymalne usamodzielnienie życiowe mieszkańców.
 • Aktywizacja zawodowa jest podstawowym celem indywidualnego programu wspierania mieszkańców, którzy są zdolni do względnej życiowej samodzielności. Ważną częścią tego programu jest projekt „Tęczowej Farmy„.

Darowizna na rzecz naszej TĘCZOWEJ FUNDACJI