DPS

Zasady przyjęcia

Do „Tęczowego Domu” Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przyjmowani są chłopcy z niepełnosprawnością umysłową stopnia umiarkowanego, znacznego lub głębokiego i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Przyjmujemy nawet najmniejsze niemowlęta, gdyż intensywna rehabilitacja daje w ich przypadku najlepsze rokowania. Im mniejsze dziecko tym większa szansa wdrożenia go w rytm życia w ośrodku. Odradzamy umieszczanie w domu chłopców wchodzących już w wiek dojrzewania, ze względu na duże trudności w przystosowaniu się do nowych warunków życia.

Dom nie jest właściwym miejscem dla chłopców z lekkim upośledzeniem umysłowym i dominującym problemem trudności wychowawczych. Zachęcamy rodziny do podtrzymywania kontaktu z dzieckiem. Jeśli taka jest wola rodziny i nie ma ograniczeń prawnych, niektóre dzieci przebywają u nas tylko od poniedziałku do piątku lub tylko w czasie roku szkolnego. Część dzieci spędza w domu rodzinnym święta i wakacje. Jeśli to nie jest możliwe zachęcamy przynajmniej do odwiedzania syna w pierwszą niedzielę miesiąca.

Formalności związane z przyjęciem do domu pomocy społecznej „Tęczowy Dom” w Ełku

 1. Rodzicom (opiekunom prawnym) dziecka, które z powodu swej niepełnosprawności nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i wymaga całodobowej opieki przysługuje prawo do umieszczenia go w Domu Pomocy Społecznej. Żadna instytucja nie może tego prawa kwestionować tłumacząc to np. brakiem środków w budżecie miasta (gminy) na pokrycie kosztów takiego pobytu.
 2. Rodzic (opiekun prawny) dziecka składa pisemną prośbę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania) o skierowanie dziecka do domu pomocy społecznej. Ośrodek ma obowiązek udzielić odpowiedzi na piśmie z podaniem przyczyn ewentualnej odmowy. Od decyzji służy odwołanie.
 3. Nie ma „rejonizacji” w wyborze domu pomocy społecznej. Przed dokonaniem wyboru i podjęciem formalności związanych z umieszczeniem dziecka w konkretnym domu zachęcamy rodziców do osobistego kontaktu i poznania miejsca, które brane jest pod uwagę.
 4. Pracownik socjalny właściwego ośrodka pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o przyjęcie do domu pomocy społecznej i kompletuje niezbędną dokumentację. Jeżeli spełnione są przesłanki, o których mowa w punkcie pierwszym Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej.
 5. Po uprawomocnieniu się decyzji Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje decyzję do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, który wszczyna postępowanie o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej.
 6. Miesięczny koszt pobytu w „Tęczowym Domu” Domu Pomocy Społecznej wynosi aktualnie 4900 zł. Opłatę tę pokrywają w kolejności:
  • mieszkaniec domu (70% dochodów dziecka – jeśli dziecko posiada dochód, np. rentę po rodzicu)
  • rodzice – zależnie od posiadanych dochodów
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

W przypadku niskich dochodów rodzice są zwolnieni z odpłatności, a cały koszt ponosi gmina. W przypadku wyższych dochodów rodzice uczestniczą częściowo w kosztach lub ponoszą pełną odpłatność. Szczegółowych obliczeń, zgodnych z przepisami, dokonuje ośrodek pomocy społecznej.

Darowizna na rzecz naszej TĘCZOWEJ FUNDACJI