Szkoła

Szkoły zajmują się edukacją i terapią dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nasi uczniowie są mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci lub uczęszczają na zajęcia w ośrodku dziennym (Środowiskowym Domu Samopomocy). Szkoły obejmują obecnie edukacją oraz opieką rewalidacyjno-rehabilitacyjną uczniów w klasach:

I-VII szkoły podstawowej:

 • 6–8 osobowe zespoły edukacyjno – terapeutyczne dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym;
 • 2 –4 osobowych zespołów rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem głębokim, pracujące w wymiarze 4 godzin dziennie

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Cele i zadania szkół:

Szkoła Podstawowa Specjalna i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy mieszczące się przy ul. Kilińskiego 2 w Ełku są placówką prowadzącą działalność wychowawczą, edukacyjną, terapeutyczną i opiekuńczą. Szkoły realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i odpowiednich przepisach wykonawczych. Sposób realizacji tych celów oparty jest na zasadach pedagogiki specjalnej dostosowanych do indywidualnych możliwości i potrzeb poszczególnych dzieci i młodzieży.

Mottem naszego działania są słowa Jana Pawła II:

„W wychowaniu chodzi zawsze o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem”

Celem Szkół jest w szczególności:

 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i społecznego uczniów.
 • Rozwój zainteresowania otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów w nim zachodzących oraz związków przyczynowo-skutkowych.
 • Poprawa ogólnej sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym.
 • Poszukiwanie i rozwijanie dostępnych sposobów komunikacji dzieci i młodzieży z otoczeniem.
 • Dążenie do niezależności osobistej uczniów w stopniu możliwym do osiągnięcia z poszanowaniem godności osobistej każdego z wychowanków.
 • Troska o dobrą kondycję psychiczną wychowanków (o dobre samopoczucie, bez lęków i napięć).
 • Pomoc w zrozumieniu i przeżywaniu wartości religijnych oraz uczestnictwo w życiu Kościoła.
 • Włączanie osób z upośledzeniem w życie grup rówieśników i społeczności lokalnej.
 • Współpraca z rodzinami wychowanków w ocenie i zaspokajaniu potrzeb dzieci.

Zadania Szkół obejmują:

 • Diagnostykę psychologiczno-pedagogiczną i społeczną.
 • Organizowanie grupowych i indywidualnych zajęć rewalidacyjnych mających na celu stymulację rozwoju oraz optymalne usprawnienie funkcji psychicznych i fizycznych.
 • Wyrabianie wrażliwości i sprawności w zakresie zmysłów.
 • Rozwijanie pozawerbalnych i werbalnych form komunikowania się, w tym naukę mowy i korekcję wad wymowy.
 • Rozwijanie dojrzałości społecznej, w tym sprawności w samoobsłudze, zaradności osobistej i umiejętności pełnienia różnych ról społecznych.
 • Wychowanie religijne: przygotowanie do sakramentów świętych, wprowadzenie do modlitwy i uczestniczenia we mszy świętej, przekazywanie dostępnych dla możliwości dziecka elementów wiedzy religijnej.
 • Kompleksowe oddziaływanie edukacyjne i wychowawcze we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz z lokalnymi placówkami oświatowymi i kulturalnymi oraz organami samorządu i pomocy społecznej.
 • Rozwijanie działań ułatwiających włączenie osób z upośledzeniem umysłowym w życie środowiska lokalnego.
 • Organizowanie wycieczek edukacyjno-poznawczych.
 • Organizowanie spotkań z rodzicami.

Darowizna na rzecz naszej TĘCZOWEJ FUNDACJI